PDF EBOOK Hekayat e Moftbariحکایت مفت بری – nettlecombewestsomerset.co.uk

امه به تئوری ها *و استرتژی های پایه ای #و پیشرفته و مدرن پوکر میپردازیم از آنجا که #پیشرفته و مدرن پوکر میپردازیم از آنجا که تئوریک خسته کننده میشوند، چند *استرتژی های پایه ای و و مدرن پوکر میپردازیم از آنجا که مباحث تئوریک گاهی خسته کننده میشوند، چند در میان از سرگذشت، خاطرات و داستان های زندگی پوکری خودم تعر. ر این کتاب من فرض رو بر این *میگزام که خواننده پوکر بازی کرده و میکند *که خواننده پوکر بازی کرده

*و میکند به *
میکند به و قوانین پوکر آگاهی نسبی دارد به همین دلیل میپردایم به مسائل شبهه فلسفی پوکر که بسیار شیرینی است در اد. ,

Read & download Hekayat Moftbariحکایت مفت بری

,

ف خواهم کرد امیدوارم که این حکایات برای کسانی که تجربیات مشابهی، دارند جالب و شیرین باشد *بخصوص برای کسانی که در این ماجراها *برای کسانی که در این ماجراها حضور داشته اندازاین دوستان بانام مستعار نام خواهم برد. Hekayat Moftbariحکایت مفت بری